Algemene voorwaarden

 1. IDENTITEIT ADVOCAAT:
  BV LEMACHE, KBO 0897735592, Tongersesteenweg 60, 3800 Sint-Truiden.
  De feitelijke vereniging kan in feite en in rechte vertegenwoordigd worden door haar leden.
 2. VOORRANG: De bijzondere voorwaarden en overeenkomsten gelden bij voorrang op deze algemene verkoopsvoorwaarden.  Toepassing van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk geweigerd.
 3. BEROEPS- EN GEDRAGSREGELS: De advocaat is ingeschreven aan de balie van Hasselt en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op http://www.juridischlimburg.be/content/baliehasselt/site/4143&
 4. INLICHTINGEN – De cliënt verklaart door de advocaat ingelicht te zijn over de wetgeving inzake rechtsbijstand en kosteloze rechtspleging (art. 664 e.v. Ger.W.). Zo de cliënt in aanmerking komt voor rechtsbijstand en/of kosteloze rechtspleging, verkiest hij daarvan geen gebruik te maken en de prestaties en kosten van de advocaat te vergoeden cfr. de bijzondere voorwaarden.
  De cliënt verklaart tevens door de advocaat ingelicht te zijn over de rechtsbijstandsverzekeringen.De cliënt verklaart ingelicht te zijn door de advocaat omtrent de slaagkansen van de te voeren procedure en de financiële implicaties als gevolg van de wet van 21 april 2007 en het K.B. van 26 oktober 2007 (verhaalbaarheid erelonen – rechtsplegingsvergoedingen – betaling van de advocaatkosten aan de tegenpartij). De advocaat zal na effectieve betaling en ontvangst van de rechtsplegingsvergoeding van de tegenpartij deze forfaitaire en gedeeltelijke tussenkomst in de erelonen van de advocaat, verrekenen in zijn eindstaat van erelonen en kosten aan de cliënt.
 5. BETALINGSVOORWAARDEN – Externe kosten en uitgaven alsook belastingen en toeslagen van welke aard dan ook (onder meer deurwaarderskosten,  kosten van specialisten en deskundigen, rol- en registratierechten) vallen altijd ten laste van de cliënt.
  De advocaat behoudt zich het recht voor om meerkosten die werden voorzien bij de aanvaarding van de opdracht te factureren pro rata de afgesproken prijzen.
  De advocaat is te allen tijde ertoe gerechtigd de kosten en erelonen voor reeds verrichte of toekomstige prestaties op regelmatige tijdstippen aan te rekenen door verzending van provisiefacturen.
  Bij  niet-betaling van de door de advocaat uitgeschreven provisiefactuur of eindfactuur op de aangeduide vervaldag of binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur door de cliënt, is deze laatste van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidintrest verschuldigd van 10% per jaar op de verschuldigde bedragen vanaf de factuurdatum.
  Zij worden bovendien verhoogd met een forfaitair overeengekomen schadevergoeding van 10 % van het openstaande bedrag, evenwel met een minimum van € 100,- ter compensatie van de invorderings- en administratiekosten. Alle bijkomende kosten bij niet betaling, zijn voor rekening van de cliënt.
  Mits voorafgaande ingebrekestelling ( aangetekend, per fax of per e-mail) behoudt de advocaat zich bij laattijdige betaling het recht voor om van rechtswege zijn prestaties te staken dan wel om de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Tevens behoudt de advocaat zich het recht voor om eventuele andere lopende overeenkomsten met onmiddellijke ingang ten laste van de cliënt te verbreken of haar prestaties daarin te staken. De schade die daaruit mogelijks voortvloeit kan in geen geval worden verhaald op de advocaat.
  De cliënt aanvaardt dat openstaande kosten en erelonen door de advocaat mogen worden ingehouden bij uitbetaling van tegoeden die op de derdenrekening van de advocaat zijn terecht gekomen, zonder dat de cliënt het recht  verliest om de kosten en erelonenstaat te betwisten.
  Ten opzichte van consumenten dienen deze bepalingen als wederkerig te worden beschouwd.
  Facturen die niet worden betwist binnen een termijn van 15 dagen na verzending ervan worden geacht aanvaard te zijn. Deel betalingen worden niet als omstandig protest beschouwd.
 6. AANSPRAKELIJKHEID – De cliënt verbindt er zich toe alle nodige gegevens en stukken aan de advocaat te overhandigen. De advocaat is nooit verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan.
  De advocaat is niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij een beroep doet in het kader van aar dienstverlening. De cliënt vrijwaart de advocaat dan ook eventuele aanspraken van derden die het gevolg zijn van dergelijke prestaties.
  Klachten dienen onverwijld te worden overgemaakt aan de advocaat per e-mail, fax of per aangetekende brief zo niet worden de prestaties van de advocaat geacht aanvaard te zijn.
  De verbintenis van de advocaat is een middelenverbintenis. De advocaat verklaart naar best vermogen de zaak te behandelen en de cliënt regelmatig op de hoogte te houden.
  De cliënt werd in kennis gesteld van het gegeven dat de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat is verzekerd bij AMLIN EUROPE, 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9 voor een maximaal bedrag van €1.250.000 en gaat akkoord dat de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat in casu alleszins beperkt wordt tot dit bedrag.
 7. INTELLECTUELE RECHTEN – De advocaat blijft in het bezit de intellectuele eigendom van de prestaties die hij in opdracht van de cliënt verricht. De door de advocaat geleverde prestaties (onder meer opgestelde overeenkomsten, inhoud van juridische akten, e.d.) mogen niet worden verveelvoudigd, overgedragen aan derden, verspreid, gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de advocaat. Per inbreuk is de advocaat gerechtigd op een schadevergoeding van 5000 EUR, behoudens het recht om de werkelijk geleden schade te vorderen.
 8. BEEINDIGING – ONTBINDING – De advocaat is gerechtigd om de zaak te beëindigen in de volgende situaties:
  – Wanneer hij van oordeel is in eer en geweten de verdere verdediging niet te kunnen waarnemen zoals de cliënt het vraagt, omdat zulks onverenigbaar is met de regelen der deontologie;
  De advocaat zal van dit recht geen gebruik maken indien de belangen van de cliënt worden geschaad door het feit dat niet tijdig een opvolgend advocaat kon worden aangesproken;
  – In geval de cliënt één van de verplichtingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst niet naleeft
  – Indien de cliënt zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht
  – Bij niet-betaling van de gevraagde provisies of tussentijdse staten
  De cliënt is steeds gerechtigd een einde te stellen aan de overeenkomst zonder dat aan de advocaat enige schadevergoeding verschuldigd is. De advocaat is evenwel gerechtigd op dat ogenblik de reeds gemaakte kosten en ingeval van forfaitair of proportioneel ereloon, het pro-rata ereloon voor de geleverde prestaties aan te rekenen.
  Wanneer de cliënt de overeenkomst beëindigt op het ogenblik dat de zaak volledig in staat is en nog enkel dient gepleit te worden, is het overeengekomen ereloon integraal verschuldigd.
 9. BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER: De cliënt erkent correct door BV LEMACHE te zijn geïnformeerd over haar handelswijze en de wettelijke grondslag inzake de verwerking van persoonsgegevens conform dwingende regelgeving, het register van verwerkingsactiviteiten en de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens.
  De cliënt erkent dat de verwerking van de door de cliënt verstrekte persoonsgegevens noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen de cliënt  en de BV LEMACHE.
  De cliënt geeft  uitdrukkelijk de toestemming tot verwerking van deze persoonsgegevens, met oog op de optimalisering van de dienstverlening ten opzichte van de cliënt  en met oog op gepersonaliseerde aanbiedingen van BV LEMACHE en haar interne bedrijfsorganisatie.
  BV LEMACHE verbindt er zich toe dat de verstrekte persoonsgegevens niet zullen worden doorgegeven aan derden tenzij noodzakelijk in het kader van voormelde doelstellingen en enkel zullen worden bewaard zolang als nodig is in het kader van voormelde doeleinden, of enige gerechtvaardigd of wettelijk belang.
  BV LEMACHE verbindt er zich toe aan elk gerechtvaardigd en uitdrukkelijk verzoek tot aanpassing of verwijdering van voormelde persoonsgegevens gevolg te geven binnen de grenzen van voormelde wetgeving.
  De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens , gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten  en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens  die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken  voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat.
  De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten.
  De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd.  Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.
  De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan conform de op dat ogenblik geldende tarieven.
  Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, zullen wij geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.
 10. OVERMACHT – Alle situaties van overmacht cfr. art. 1148 BW ontslaan de partijen van enige verplichting tot nakoming van de Overeenkomst zonder aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding. Hieronder wordt onder meer verstaan: maatregelen van overheidswege waardoor de ontwerper zijn verbintenissen niet kan nakomen, ziekte of overlijden van De advocaat of één van haar medewerkers , faling of gerechtelijke reorganisatie in hoofde van de cliënt, bedrijfsstoringen door brand, weersomstandigheden, natuurverschijnselen, lock-out, staking, oproer, mobilisatie, oorlog,…
 11. DEELBAARHEID – Indien enige bepaling van de bijzondere en/ of algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.
  Een nietige bepaling zal vervangen of aangepast worden naar een geldige en rechtmatige bepaling (bv. voor consumenten: aanpassing aan de dwingende voorschriften van het WER).
 12. KENNISNAME – de cliënt erkent te zijn ingelicht over de draagwijdte van deze overeenkomst en voorafgaandelijk de mogelijkheid te hebben gehad om er kennis van te nemen.
 13. VARIA – Bewaringsplicht: De advocaat is er toe gehouden de dossiers van de cliënt gedurende 5 jaar na de datum van afsluiting te bewaren. Nadien is hij gerechtigd om het dossier zonder voorafgaande toelating van de cliënt te vernietigen tenzij de cliënt verzoekt om het dossier aan hem te overhandigen.
  Informatieverplichting – De cliënt verklaart uitdrukkelijk de inhoud van deze overeenkomst te hebben begrepen en uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van onderhavige bijzondere en algemene voorwaarden, er de volledige tekst van ontvangen te hebben en deze te hebben aanvaard.
  De cliënt erkent dat De advocaat de wetgeving inzake de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten heeft nageleefd.
  De cliënt heeft voor het afsluiten van deze overeenkomst de nodige nuttige documenten schriftelijk of op een duurzame en toegankelijke drager verkregen die hem in staat stelden om een mening te vormen.
  Kennisname algemene voorwaarden: de cliënt erkend uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de bijzondere en algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.
 14. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT – Op elke overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt is Belgisch recht van toepassing met inbegrip de beroepsreglementering van de orde van advocaten.
  Indien de staat van erelonen en kosten tijdig werd betwist en er blijvende onenigheid bestaat over de aangerekende prestaties of het ereloon, zijn beide partijen gerechtigd om de staat van kosten en erelonen ter beoordeling ervan aan de Taxatiecommissie van de Orde van Advocaten worden voorgelegd. De beslissing van de taxatiecommissie zal bindend zijn voor beide partijen.
  Alle betwistingen in verband met deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het vredegerecht te Sint-Truiden en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg afdeling Hasselt.