Tarieven en omschrijving juridische dienstverlening

1. OMSCHRIJVING JURIDISCHE DIENSTVERLENING

1.1. De advocaat zal de cliënt juridische diensten verlenen in de meest brede zin van het woord en volgens de reglementering van het beroep (zie ook algemene voorwaarden) Deze diensten hebben zowel betrekking op procedures- als op juridische adviesverlening en onderhandelingen in zaken van uiteenlopende aard

1.2. De advocaat werkt volgens diens eigen inzichten, deelt diens werkzaamheden naar eigen goeddunken in en beschikt zelfstandig over diens tijd. Er bestaat of ontstaat tussen partijen geen arbeidsrelatie. De diensten van de advocaat worden steeds met prioriteit en binnen de korst mogelijke termijn uitgevoerd, in verhouding met de omvang van de te verrichten diensten.  Partijen kunnen steeds in onderlinge overeenstemming een na te leven termijn bepalen voor te leveren diensten, in verhouding met de omvang van deze diensten en de noodwendigheden van partijen. Dit betreft een inspanningsverbintenis.

1.3. De advocaat levert haar diensten vanuit haar eigen burelen. Op verzoek van de advocaat, dan wel de cliënt, levert de advocaat haar diensten hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk in de door de cliënt aangeduide locaties en/of burelen.

2. TARIEVEN  – Voor bovenvermelde diensten zijn volgende vergoedingen verschuldigd (alle tarieven zijn excl. btw en andere toeslagen, heffingen of belastingen van welke aard dan ook) :

Klassiek systeem advocatuur: basistarief, afwijkingen zijn steeds onderling overeen te komen indien gewenst

 • Prijs consultatie indien niet gevolgd door de aanmaak van een dossier: 75 à 100 EUR
 • Erelonen generalistenwerk: 120 EUR/ u
 • Erelonen gespecialiseerd werk 125-150 EUR / u
 • Erelonen spoedeisendheid (i.e. binnen de 24 u actie noodzakelijk ): 150 EUR /u
 • Erelonen tijdens verplaatsingen: 50 EUR/ u
 • Kosten (bovenop voormelde erelonen per tijdseenheid):
  • Opening dossier: 50 EUR
  • Brief/ memo/ advies per blz: 10 EUR
  • E-mail : 5 EUR
  • Dagvaarding per bladzijde: 10 EUR
  • Conclusie per bladzijde: 10 EUR
  • Kilometervergoeding: 0,75 EUR
  • Kopie’s en print-outs: 0,40 EUR per bladzijde
  • Telefoon gesprek (zonder advies): 6 EUR
  • Externe kosten: Onder meer de volgende externe kosten en uitgaven blijven ten laste van de cliënt: Reisonkosten (andere dan kilometervergoeding en tankkosten), representatiekosten die de cliënt noodzakelijk acht, griffie- en rolrechten, opvraging rijksregister/ vennootschapsregisters, betalende opvraging bij commerciële en juridische databases,  registratierechten van allerlei aard, bijkomende belastingen en andere heffingen van overheidswege, kosten- en erelonen van derden. Deze kosten en uitgaven worden steeds doorgerekend conform de werkelijk gedragen kost door de advocaat.
  • Succesfee: indien de advocaat ten behoeve van de cliënt op succesvolle wijze een contractuele dan wel buitencontractuele schadevergoeding van meer dan 5000 EUR verwerft van de betrokken tegenpartij is het gerechtigd op een zogenoemde succes fee, i.e. een vergoeding ten voordele van de advocaat van 10 % van dit bedrag.

Andere werkwijzen kunnen op maat van de cliënt worden overeengekomen.