Privacy statement

PRIVACYVERKLARING

Organisatie: BV LEMACHE, KBO 0897735592, Tongersesteenweg 60, 3800 Sint-Truiden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

BV LEMACHE

KBO 0897735592

Tongersesteenweg 60

3800 Sint-Truiden

De BV kan in feite en in rechte vertegenwoordigd worden door haar zaakvoerder Christian LEMACHE.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

BV LEMACHE neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@lemache.be

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming:

De advocaat die uw dossier behandelt is verantwoordelijke functionaris:

BV LEMACHE

KBO 0897.735.592

Tongersesteenweg 60

3800 Sint-Truiden

E-mail: info@lemache.be

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder: Mr. Christian Lemache

Persoonsgegevens die wij verwerken:

BV LEMACHE verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen[1], doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres en andere elektronische identificatiegegevens (zie hieronder)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden verzameld, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.[2]

BV LEMACHE verwerkt ondermeer de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u  in het kader van een wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke  :

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lemache.be

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

BV LEMACHE verwerkt uw persoonsgegevens o.m. voor de volgende doelen:

–     de behartiging van uw persoonlijke belangen waarvoor u ons heeft gecontacteerd,

–     gepersonaliseerde aanbiedingen,

–     de interne bedrijfsorganisatie,

–     de wettelijke en deontologische verplichtingen die op BV LEMACHE rust;

 • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • voor de behartiging van de wettelijke verplichtingen en/of gerechtvaardigde belangen van BV LEMACHE of van derden[3];
 • Het afhandelen van betalingen, facturatie
 • U te kunnen contacteren of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • BV LEMACHE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, BTW aangifte, e.d.

Geautomatiseerde besluitvorming:

BV LEMACHE neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.[4]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

BV LEMACHE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt, met een maximumtermijn van 20 jaren na sluiting van het dossier.  Deze termijn  wordt ingegeven om redenen van beroepsaansprakelijkheid, fiscale verplichtingen, deontologische verplichtingen, wettelijke regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden:

BV LEMACHE verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

BV LEMACHE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Van elke gebruiker van de Website verzamelen wij (elektronische identificatie)gegevens verkregen uit cookies of daarmee vergelijkbare technieken, zoals maar niet beperkt tot  het IP-adres, browsertype, de bezochte webpagina, inloggegevens van uw mobiel apparaat.

Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. U kan deze cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt , maar in dat geval kan de BV LEMACHE de behoorlijke werking van de website niet garanderen.

Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BV LEMACHE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lemache.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

BV LEMACHE houdt zich eraan zo snel mogelijk te reageren, binnen de dertig na uw verzoek.

BV LEMACHE behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

U dient wel voor ogen te houden dat BV LEMACHE gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.[5]

Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, zullen wij geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

BV LEMACHE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 commission@privacycommission.be

[1] Zie hieromtrent: Artikel 488 Gerechtelijk Wetboek en verder, en met name artikel 495 Gerechtelijk Wetboek.

[2] Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

[3] Conform het mandaat van BV LEMACHE zijn dit in de eerste plaats de advocatuur en de rechtszoekende.

[4] Conform artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelden hiervoor aparte voorwaarden.

[5] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.