BEMIDDELING

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Samen met een erkend bemiddelaar zitten partijen aan tafel om tot een akkoord te komen. Het zijn de partijen zelf, en niet de rechter, die het geschil oplossen. Dit spaart tijd en kosten, daar een gerechtelijke procedure lang kan aanslepen.

Geschillen

Grootouders mogen hun kleinkinderen niet meer zien, een discussie tussen broer en zus over een erfenis, een geschil tussen buren over de haag…

Bemiddelaar

De bemiddelaar treedt op als onafhankelijke en onpartijdige derde, in tegenstelling tot de advocaat, die de belangen van slechts één partij verdedigt. Hij moet het bemiddelingstraject in goede banen begeleiden, door een goede communicatie te bevorderen tussen de twee partijen.

De bemiddelaar is gebonden door het beroepsgeheim. Alle communicatie en uitgewisselde documenten zijn strikt vertrouwelijk en kunnen niet gebruikt worden als bewijs in een eventueel latere gerechtelijke procedure.

Akkoord

Het bemiddelingsakkoord kan op verzoek van de partijen gehomologeerd worden. Hierdoor wordt het akkoord uitvoerbaar, en krijgt het dezelfde rechtskracht als een vonnis.

Indien er geen akkoord wordt bereikt, kunnen partijen alsnog kiezen voor een rechtszaak.